Jordfästningen äger rum i stillhet

I dödsannonser förekommer ibland att begravningen eller begravningsgudstjänsten ”äger rum i stillhet” resp. ”har ägt rum i stillhet”.

Med uttrycket ”i stillhet” menar man i allmänhet, att endast de närmaste önskar närvara,eller har varit närvarande. Många är osäkra på vad uttrycket ”i stillhet” innebär. Andra är smått irriterade på uttrycket och menar att alla begravningar sker i stillhet – utan större oväsen.

Uttrycket ”i stillhet” i detta sammanhang är inte nytt. I Kyrkolag av år 1686, Kap.18 ”Om kristlig begravning”

§ 4 står följande: ”När liken bisättes, skall det ske i stillhet utan all process och bekostnad och inga flera följa än de som bära och eljest nödvändigt därvid kunna hav att beställa. Bryter någon härmed, böte till kyrkan 500 daler silvermynt och till fattiga även så mycket…” I samband med jordfästning förekommer uttrycket ”i stillhet” i ” Lag angående jordfästning given Stockholms slott den 25 maj 1894″.

§ 6 i denna lag ger en minst sagt olustig bakgrund till ”jordfästning i stillhet”. Paragrafen lyder: ”I stillhet skall jordfästas den, som blivit avrättad eller ljutit döden under förövande av grovt brott, så ock den, som förgjort sig själv, var avvita eller, enligt läkares intyg, av sjukdom eller ålderdomssvaghet eller annan, utan egen skuld iråkad förvirring saknade förståndets fulla bruk, den döde må jordfästas i vanlig ordning”. ”Jordfästning i stillhet” gällde enligt lag således brottslingar och s.k. självspillningar.

Den 18 december 1908 ändrades denna paragraf och fick då följande lydelse: ”I stillhet skall jordfästas den, som blivit avrättad eller ljutit döden under förövande av grovt brott”.

Allmänna kyrkomötet hade givit samtycke till paragrafens ändrade innehåll. De, som begått självmord behövde fr.o.m. 18 december 1908 inte ”jordfästas i stillhet”. Lagen medgav nu ”jordfästning i vanlig ordning eller så kallad högtidlig jordfästning” (Lag 1894 § 4) även för självspillningar.

I Nuvarande lag om jordfästning (25 oktober 1957) är yttrycket borttaget.

Både uttryckets ”i stillhet” bakgrund och dess oklara – för att säga felaktiga – innehåll bör ersättas med andra bättre uttryck, uttryck som…äger rum i familjekretsen, eller i kretsen av de närmaste. Det finns säkert flera lika bra uttryck i stället för ”i stillhet”.

Fotnot: Jordfästning kallas numera för begravningsgudstjänst. I och med revideringen av kyrkohandboken i mitten av 1980-talet och begravningslagen från 1990 har begreppet avskaffats.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan