Dödsbon utan arvingar och testamente

Av de drygt 90000 som avlider i Sverige per år är det omkring 1800 personer, cirka två procent, som saknar legala arvingar.

I två tredjedelar av fallen finns det dock ett testamente som anger andra arvingar.

Om testamente saknas träder myndigheten Kammarkollegiet in som legal arvinge och tar hand om avvecklingen av dödsboet.

Eventuellt överskott från dödsboet placeras i Allmänna arvsfonden, där det i dag finns omkring fyra miljarder kronor.

Runt 300 miljoner kronor kommer in till fonden per år, från omkring 600 dödsbon.

För den som vill söka stöd från fonden finns anvisningar på Arvsfonden

De som kan ärva utan testamente är makar, barn och deras avkomlingar, föräldrar, syskon och deras avkomlingar samt far- och morföräldrar och deras barn.

Sedan 1928 är inte kusiner och avlägsnare släktingar legala arvingar.

Sambor ärver inte heller varandra utan testamente.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan