Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer och instruktion vid omhändertagande/hantering av avlidna
Allmänt:

I all hantering av avlidna är det av yttersta vikt att säkerhetsställa identifieringen och att tillhörigheter/värdeföremål hanteras och utkvitteras enligt föreskrivna instruktioner.

Identitetsbandet:

Oavsett hämtningens art skall kontroll alltid ske, att den avlidne är märkt med identitetsband med fullständigt personnummer

(10 siffror), detta skall vara fastsatt på den avlidnes arm eller fotled. Saknas identitetsband får den avlidna under inga som helst omständigheter hämtas utan att personal vidtalats och identitet märkt den avlidne.

Hämtning vid bårhus:

Den som hämtar avlidna skall tillsammans med ansvarig personal (vid bårhuset) kontrollera identitetsbandet med det 10-siffriga personnumret samt att den avlidnes namn stämmer överens med kistkort (och körorder). När identiteten är fastställd skall kistläggning ske omgående. Vid någon som helst tveksamhet får den avlidne EJ kistläggas. OBS! Id-bandet får ej avtagas. Ta för vana att alltid göra en extrakontroll av identiteten innan den avlidne lyfts i kistan. Skall kistan inte medtagas omgående lämnas kistlocket ej tillslutet. När hämtning av kistan med den avlidne ej sker i direkt anslutning av kistläggningen skall den som hämtar kistan kontrollera identiteten ytterligare en gång, och därefter tillsluta locket.

Hämtning i hemmet:

Vid hämtning i hem/bostad bör det från begravningsbyrån vara två personer. Personerna skall för uppdraget om möjligt bära liknande klädsel. Det vanligaste vid hämtning i hem/bostad är på bår, men det möter inget hinder om det rent praktiskt går att hämta i kista. Vid hämtningen får den avlidna under inga omständigheter förflyttas om kroppen inte är märkt med den avlidnes identitet. Detta är sjukvårdshuvudmannens uppgift att märka upp den avlidne. Vid hämtning med bår var noga med att informera de anhöriga vad som nu kommer att hända, var t.ex. kroppen kommer att föras.

Kistläggning och svepning:

Vid kistläggning och svepning bör alltid rena skyddsrockar och handskar användas. Vid kännedom om eller när den avlidne märkts som ”smittad” skall erforderlig skyddsutrustning användas. Kistkanten skyddas med lakan eller cellstoff innan kistläggningen, befintliga och tekniska hjälpmedel skall användas för att undvika arbetsskador. Eventuell tvättning och/eller avtorkning av kroppen utförs innan kistläggningen. Var noga med att värna om den avlidnes integritet genom att täcka de genitala delarna. När den avlidne kistläggs används svepskjorta, lakan och täcke. Skall den avlidne kläs i egna kläder görs detta innan kistläggningen. När den avlidne kläs i egna kläder använda täcket som underbädd.

Avtorkning och kamning utförs, samt rakning vid behov. Obs! Många män har idag viss skäggväxt. Eventuell missfärgning kan maskeras med smink, ögon och mun försluts. Finns problem att stänga munnen används s.k. hakstöd. Allra sist placeras ansiktsduken och ev. medföljande blommor eller andra personliga tillhörigheter som anhöriga bestämt skall medfölja. När alla uppgifter stämmer gentemot varandra utkvitteras den avlidne med signatur samt övriga uppgifter enligt sjukhusets gällande rutiner. Lokala kistläggningsrutiner kan förekomma.

Vid all hämtning och/eller kistläggning skall vördnad och respekt visas för den avlidne.

(Agera alltid såsom anhöriga vore närvarande!)

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan