Vad gäller och vad betyder det?

Utdrag ur skriften ”Resumè av ett liv”:

Bouppteckningen:
En bouppteckning kan jämföras med en resumé av ett liv och har i alla tider varit ett viktigt dokument, en rättshandling.
Bouppteckningen ska upprättas enligt vissa krav som är till för att skydda varje enskild dödsbodelägare. Den är en dokumentation över vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare. Den visar även de tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen. 

En bouppteckning behöver inte upprättas när tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Då görs en dödsboanmälan hos kommunen. I de fall fastighet/tomträtt finns måste bouppteckning ändå alltid göras. Även när det finns underskott i boet är det viktigt att ta hjälp av sakkunnig.

När bouppteckningen är registrerad kan man avsluta bankkonto, sälja värdepapper samt ansöka om lagfart på fastighet eller överlåta bostadsrätt. En felaktigt upprättad bouppteckning kan få följdverkningar för delägarna i boet. 

Boutredning: 
Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet.

Att utreda ett dödsbo är viktigt och kräver ofta större insatser än vad man som privatperson kan eller vill bistå med. Hos oss finns den specialistkunskap som ni behöver.

Dödsboförvaltning: 
Utöver den rent ekonomiska förvaltningen med betalningar av räkningar kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma, städfirma etc.

Boutredaren tar hand om deklarationer, bevakning av skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och myndighetskontakter.

Arvskifte: 
När förvaltningen är slutförd görs alltid en tydlig redovisningsräkning och ett arvskiftesförslag upprättas som samtliga dödsbodelägare får godkänna. När samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotterna.

Arvskifteshandlingen är viktig vid fördelningen av arvet och i de fall ytterligare skulder skulle framkomma.

Brist i boet: 
När dödsboet inte har tillgångar som täcker samtliga skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Begravningskostnader är prioriterade skulder.

Rådgör eller lämna över ärendet till en boutredare som tar hand om alla kontakter med fordringsägarna.

Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet så riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder.

Utdrag ur skriften ”Vardagens juridik”:

Sambo: 
För sambos gäller andra och mindre omfattande regler än för de som är gifta. Sambolagen reglerar nämligen enbart bostad och bohag som införskaffats för det gemensamma boendet.

Därför är det viktigt att komplettera med testamente och eventuella avtal.

Genom ett samboavtal kan man avtala bort sambolagen. Då behåller var och en sina saker vid en eventuell separation.

Äktenskapsförord: 
Ett äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom till enskild i ett äktenskap. Som exempel kan nämnas då makar vill göra ärvd egendom till enskild eller när makar vill hålla sina respektive förmögenhet åtskilda. Vid en eventuell separation kommer makarna då att behålla vad var och en äger.

Äktenskapsförord kan upprättas i samband med att man ingår äktenskap eller under äktenskapet.

Bodelning under äktenskap: 
När makar vill ändra på ett ägandeförhållande av exempelvis en fastighet kan det ske genom en bodelning under pågående äktenskap. Denna ansökan registreras hos tingsrätten.

Därefter upprättas bodelningen som ligger till grund för en lagfart.

Testamente: 
För att sambos ska kunna ärva varandra behövs ett testamente. Även den som inte har några arvingar eller önskar att kvarlåtenskapen ska tillfalla någon särskild bör upprätta ett testamente.

Maka kan upprätta ett inbördes testamente, bland annat för att skapa enskild egendom för barn.

När det finns barn från tidigare förhållande (särkullbarn) kan efterlevande make skyddas genom ett testamente.

För att vara säker på att testamentet uppfyller alla formkrav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet.

Gåvobrev: 
För att en gåva ska gälla måste den vara traderad (överlämnad).
För att en gåva av fastighet inte skall betraktas som köp gäller vissa regler. Det är därför viktigt att anlita sakkunnig vid upprättande av gåvobrev.

Partnerskap: 
För registrerat partnerskap gäller samma lagstiftning som vid äktenskap.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan