Valet av begravningsceremoni

Kyrklig Begravning 

Det här är ordningen för Svenska kyrkans begravningsgudstjänst.
Ord i texten som står med kursiv stil anger att de ska anpassas till situationen, han/hon, honom/henne, och så vidare.
Under moment som är markerade med * står församlingen upp. † anger att ett korstecken kan göras.
Ord eller satser inom parentes kan utelämnas:
Följande förkortningar används: P=Prästen, F=Församlingen
Har man själv någon idé om ordningen under begravningsgudstjänsten kan man diskutera detta med tjänstgörande präst.

Inledning: kyrkklockorna ringer till samling vid utsatt tid.
Ingångsmusik (preludium): Organisten spelar ett musikstycke, (som anhöriga kan ha valt).
Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan också komma i fråga.
Musik från CD kan spelas under akten, men i första hand bör organist och solist användas. Solosång kan läggas in här.
Psalm 1
Psalmerna bestäms i samråd med prästen.(Psalm 1 och 3 är obligatoriska enlig Svenska kyrkans ordning):
Griftetal: Här talar prästen om den döde.
Prästen läser en bön.
* Överlåtelsen
När prästen läser ”I Guds, den barmhärtiges namn överlåter vi stoftet av NN till gravens vila”, eller
”Gud, vår Fader, vi överlämnar NN i dina händer”
ställer sig församlingen upp.
Prästen låter mull tre gånger falla på kistan eller tecknar korstecknet.
(Enl. Svenska kyrkans ordning får inte prästen använda tex. blommor).
Bibelläsning: Prästen läser några bibeltexter.
Psalm 2
Kan utelämnas, eller om man önskar kan instrumental- och/eller vokalmusik komma i fråga.
Begravningsbön: Prästen ber tillsammans med församlingen, Herrens bön
Herrens bön brukar finnas på sista sidan i psalmboken, om agenda eller psalmkort användes kan man låta trycka bönen i denna.

Beroende på var avskedstagandet äger rum avslutas gudstjänsten enligt alternativ A eller B.

Avslutning A

När avskedstagandet äger rum på kyrkogården avslutas gudstjänsten i kyrkan/kapellet på följande sätt:
Välsignelsen:
Psalm 3
(Psalm 1 och 3 är obligatoriska enlig Svenska kyrkans ordning):
Solosång: Kan läggas in här.
Avslutningsmusik (postludium): Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.
Kistan bärs ut, vid graven fortsättes enlig följande:
Gravsättning: Kistan sänks i graven. De sörjande tar sitt avsked, med början av de närmaste,
genom att bl.a. lägga ner sin handblomma eller om mer personliga saker lägges ner i graven, i form av brev eller teckningar från mindre barn.
Slutbön: Prästen går fram till graven och ber.
Kyrkklockorna kan här börja ringa, men det förekommer även att klockorna ringer under det att kistan bärs till graven.

Avslutning B

När avskedstagandet äger rum i kyrka/kapellet avslutas gudstjänsten på följande sätt:
Psalm 3
Här sjunges den sista psalmen. (Psalm 1 och 3 är obligatoriska enlig Svenska kyrkans ordning):
Solosång: Kan läggas in här.
Avskedstagande: Här får församlingen tillfälle att ta sitt personliga avsked, med början av de närmaste, genom att bl.a. lägga sin handblomma på kistan, eller om mer personliga saker lägges på kistan i form av brev eller teckningar från mindre barn.
Solosång: Kan läggas in här.
Välsignelsen:
Avslutningsmusik (postludium): Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.
Kyrkklockorna kan här börja ringa under det att församlingen går ut, men det förekommer att man i städerna inte har någon klockringning.

Borgerlig Begravning

Vad är en borgerlig begravning?

En borgerlig begravning är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla kristna förtecken.

Oavsett vad den avlidna uttryckt för tro i livet går det bra att använda den borgerliga ordningen, med eller utan inslag av kristna förtecken.

En av de personer som en gång var en drivande kraft för att få till stånd en begravningsordning som varken följde Svenska kyrkans ordning eller andra trossamfunds ordning av journalisten, författaren och samhällsdebattören Per-Anders Fogelström.

Men det var först genom en lagändring 1957 som det fastslogs att alternativet borgerlig begravning är en medborgerlig rättighet och att det är en privat angelägenhet vad man väljer. Att det sedan kom att kallas borgerlig begravningsordning beror nog mest på tillfälligheter.

Hur kan en borgerlig begravningsakt utformas?

I princip går det att helt fritt utforma en borgerlig begravningsakt.

De flesta människor vill trots det följa lite av den tradition som finns i den kyrkliga akten.

Här ett förslag för den som vill följa ramen
i den kyrkliga ordningen:
Ett kortare program kan få denna form:
IngångsmusikInledning av officiantenSolosång/instrumentalmusik/CDDiktläsningMinnestalOfficianten kan pålysa en tyst minutoch kanske lägga något på kistanev. några blommorDiktläsningDe närvarandes avskedSolosång/instrumentalmusik/CDFridlysningUtgångsmusikIngångsmusikSolosång/instrumentalmusik/CDDiktläsningTyst minutDe närvarandes avskedSolosång/instrumentalmusik/CDUtgångsmusik      

Läs mer

Mer om borgerlig begravning kan man läsa om i denna broschyr (öppnas i nytt fönster) som även kan hämtas hos begravningsbyråer som är Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (öppnas i nytt fönster)

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan